Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Max Blom spreekt openhartig in een interview met TACK Magazine over het NPJ en de Nederlandse jeugdwedstrijdzeilsport

Max-Sr-300x397

'we proberen echt door barrières heen te breken en kwaliteit te verhogen'

In de wedstrijdzeilsport verliezen we onderweg te veel zeilers. En als we daar niet iets aan doen, dan zitten de zeilsportverenigingen over 20 jaar met lege clubhuizen. Deze constatering was voor Max Blom, fervent wedstrijdzeiler, vader van zeilende kinderen en eigenaar van Magic Marine, de reden om in 2012 te starten met het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen, kortweg het NPJ.
Wat heeft het NPJ tot nu toe gedaan en, belangrijker nog, wat kan de jeugdwedstrijdzeiler nog verwachten? De plannen van het NPJ blijken zeer ambitieus. Het NPJ wil niet alleen zorgen voor de instroom van jeugdwedstrijdzeilers, maar ook de kwaliteit van de huidige jeugdzeilevenementen verhogen.

,,We proberen eerst een brug te slaan tussen de zeilschool en de zeilvereniging. De zeilscholen, en in tweede instantie de verenigingen, staan aan de basis van het werven van nieuwe wedstrijdzeilers. 
Zeilscholen zijn professionele organisaties die zelf hun werving en acquisitie regelen, dat hoeven wij niet te doen. Dus de zeilschool is een prachtig platform om vandaar uit ook naar het wedstrijdzeilen te gaan kijken. Lukt dat, dan kan je een enthousiaste potentiele jeugdwedstrijdzeiler verwijzen naar een vereniging, een boot, de bijbehorende klassenorganisatie, enzovoorts. Daar ligt, volgens het NPJ, de sleutel tot de groei van de jeugdwedstrijdsport. Ik kijk heel erg uit naar de resultaten van de combinatie tussen zeilscholen en zeilverenigingen, want dat ziet er veelbelovend uit.''

op-de-helling-03

Hoe wil het NPJ instroom van de jeugd via de zeilscholen bereiken?
,,Het NPJ gaat naar de zeilscholen toe om daar de instructeurs op te leiden in het instrueren van het wedstrijdzeilen. Het geeft de zeilschool de mogelijkheid een extra cursus aan te bieden naast alle CWO diploma's en zeilkampen. Daarmee kunnen ze een NPJ wedstijdzeilweek aan het programma toevoegen; dat betekent ook nog eens extra inkomsten. Als er jeugd bij zit die zich ontpopt als potentieel wedstrijdzeiler, informeren we als NPJ het kind en de ouders over het vervolgtraject. Want dan komt de vereniging in de buurt van de woonplaats van het kind in beeld. Ik ben heel trots dat al zes zeilscholen en drie verenigingen zich officieel hebben aangesloten bij het NPJ, de carrousel draait...

Het leuke ervan is dat we ook instructeurs prikkelen om zelf ook meer aan het wedstrijdzeilen te doen. Ze willen zelf ook vaker wedstrijden zeilen en we stimuleren hen ook om met klassenorganisaties te praten. Zo maken we de wereld van de instructeurs ook groter. Het is een sneeuwbaleffect en we merken dat iedere maand de sneeuwbal weer groter is.''

Wat is een concreet voorbeeld van jullie inspanningen?
,,We hebben een eerste combinatie gemaakt op de Kaag, waar de WatersportAcademy de Kaag nu samenwerkt met de Koninklijke Watersportvereniging De Kaag. En je ziet nu dat leerlingen van de WatersportAcademy doorstromen naar de zeilvereniging. Eind van dit seizoen wordt de Super Kaag Cup verzeild, een jeugdwedstrijd op C niveau georganiseerd door de KW De Kaag en daar doen de beste zeilertjes van de WatersportAcademy ook aan mee. Dat is ontzettend leuk, want vroeger bestond het communicatielijntje tussen deze twee organisaties totaal niet en dat is winst voor beide partijen. Dat komt echt door inmenging van de NPJ. Het is een cultuuromslag. Het lijkt wel alsof het in het verleden voor een vereniging 'not done' was om met een zeilschool in gesprek te gaan, en omgekeerd. We proberen echt door barrières heen te breken.''

Brouwersdam-02Heeft het NPJ voldoende draagkracht?
,,Nog niet alle partijen en zeilers kennen ons, maar klassenorganisaties, het Watersportverbond en de meeste verenigingen kennen ons wel. Het grappige is, dat als we ons verhaal vertellen, iedereen het meteen snapt. Mensen zien de logica ervan. En een plan verkopen dat klopt, is makkelijk. Er is zeker geen tegenwerking. Binnenkort heb ik een gesprek met het Watersportverbond over het NPJ om te kijken hoe we kunnen samenwerken.
Het Watersportverbond richt zich qua jeugd heel erg op de middelbare schooljeugd. Er zijn allerlei plannen geweest om hen aan het zeilen te krijgen. Maar wij zeggen: dat is misschien wel een goede poging, maar in een middelbare schoolklas zitten kinderen die al voetballen, hockeyen of een andere sport doen. Dus wij denken dat de klap veel korter is als je naar zeilscholen gaat. Maar er is absoluut geen tegenwerking, We doen ook geen dubbel werk, we gaan kijken waar we in elkaars verlengde kunnen werken, kijken waar raakvlakken liggen.''

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
,,We zijn bezig de klassenorganisaties bij elkaar te brengen onder de NPJ vlag om hen uiteindelijk te kunnen faciliteren. Dat zijn natuurlijk ook organisaties met enthousiaste jeugd en goedwillende ouders die besturen vormen en in huiskamers plannen aan het maken zijn. Dat zou natuurlijk ook beter en vooral efficiënter kunnen. Dan denk ik aan het centraal inkopen van allerlei zaken voor de verenigingen, het aansturen van bestaande comités en besturen, rubberboten en logistiek. Wij denken met het NPJ daar als een coördinerende schakel tussen te kunnen zitten.
NPJ-portofoonopzet

We hebben afgelopen week de eerste portofoons, voor de communicatie van de rescue en wedstrijdleiding, uitgereikt aan een zeilvereniging. Dat hebben we centraal voor het hele land gecoördineerd en uiteraard hebben we voor de kopers een mooie prijs bedongen. Daarnaast hebben we van het Agentschap Telecom een vergunning gekregen om landelijk op zeilevenementen te mogen zenden. Die vergunning mogen de verenigingen en wedstrijdorganisaties belangeloos gebruiken. Je ziet nu dat partijen zich daarvoor melden en in de uniforme aanpak mee doen. Dat zijn echt voorbeelden zoals we van tevoren bedacht hebben en in de praktijk kunnen waarmaken. Door partijen te laten samenwerken is er een enorme efficiencyslag te maken. Als je dat eenmaal gedaan hebt, kan je zeggen: we zijn een club die hetzelfde doel nastreeft en laten we met z'n allen op het wedstrijdwater het niveau verhogen.''

Wat gaan de zeilers zelf merken van het NPJ?
NPJ-startvlaggen,,Gedurende het seizoen krijgen we veel feedback van zeilers, ouders en coaches en daar zit ook kritiek tussen. En als je bepaalde kritiek één keer hoort, dan leg je dat even naast je neer. Maar we horen bepaalde dingen steeds vaker. En ik denk oprecht dat het te maken heeft met de vergrijzing en met het moeilijk vinden van vrijwilligers, van voldoende mankracht. Je ziet dat op het water alles wordt gedaan door eenzelfde groep mensen die aan het vergrijzen is. Jeugdinstroom in comités en als wedstrijdleiders, is moeilijk. Het is überhaupt lastig vrijwilligers te vinden. Wij denken dat dit beter kan en het NPJ kan daar een belangrijke rol in spelen. Maar dan moeten de klassenorganisaties, het Verbond en de evenementenorganisaties daar wel achter staan en aan mee willen werken.''

Krijgen jullie dan geluiden dat kwaliteit van de huidige evenementen beter kan?
,,De wedstrijd zeilende jeugd wordt over het algemeen via de verenigingen en klassenorganisaties steeds beter opgeleid. De jeugd wordt dus steeds beter, ook op internationaal niveau. Je moet daarin dus mee als organisaties. De jeugd eist meer, formats veranderen, ISAF bedenkt jaarlijks nieuwe dingen. Ik denk dat we er in Nederland ernstig voor moeten waken dat we niet achterblijven. In die zin denk ik dat er de laatste jaren wel een grote verarming binnen verschillende organisaties aan het plaatsvinden is.''

Hoe bedoel je achterblijven?
,,De zeilers zijn kritisch over datgene wat op de startschepen en binnen de wedstrijdcomités gebeurd. Zij geven aan het gevoel te hebben dat, terwijl zij keihard trainen en hun stinkende best doen wedstrijden te winnen, de mensen op het startschip een lekker weekendje uit zijn. Kortom: het fanatisme op het water is niet een-op-een met wat er op veel startschepen en binnen veel wedstrijdcomités gebeurd. Met de expertise binnen het NPJ kunnen we daar wat aan doen. Er wordt hard gesleuteld aan het niveau van de jeugd, maar er wordt minder hard gesleuteld aan het niveau van de wedstrijdorganisaties en de faciliteiten.

We horen nu al dat mensen eigenlijk niet meer naar bepaalde wedstrijden willen gaan omdat de wedstrijdorganisatie niet op orde is. Je ziet de laatste twee jaar ook de internationale deelname aan de United4 en DYR wedstrijden verder afnemen. Dat zijn geen goede signalen en die kunnen we nu niet meer voor zijn. We kunnen wel aangeven dat we bereid zijn er wat aan te doen. En dan moet je het ook waarmaken. In zoverre willen we onze nek uitsteken en durven we dat aan. Maar daar hebben we de bestaande comités en organisaties wel bij nodig.

Wat je heel erg ziet in de Nederlandse zeilwedstrijdwereld, is dat comités, juryleden en organisaties hun eigen dingetje ook heel erg beschermen. Men is bang dat iemand anders in hun koninkrijkje terechtkomt. Maar zo kunnen de zaken niet verbeterd worden. Dan blijf je in hetzelfde cirkeltje ronddarren terwijl je langzaam vergrijst. Probeer maar eens aan het einde van een zeildag met een wedstrijdleider te overleggen wat er de volgende dag beter zou kunnen: je krijgt meestal een dodelijke blik. Dat is jammer. Ze zouden moeten weten dat je daarvan kan leren, dat het de volgende dag beter kan. Dan krijg je aan het einde van het evenement vrolijke zeilers, trainers en begeleiders. En niet te vergeten; ouders die de volgende week weer geld neerleggen voor het volgende evenement of investeren in een nieuwe boot voor hun kind. Dat willen we bereiken.''

Wat denkt het NPJ aan de kwaliteit van de wedstrijdorganisatie te kunnen doen?
,,Je moet een organisatie hebben waar de vrijwilligers op kunnen leunen. Dat gebeurt nu in onze optiek op veel te vrijblijvend niveau. Kijk maar eens naar andere grote organisaties zoals het Rode Kruis en Unicef. Zij maken ook gebruik van vrijwilligers, maar die worden wel professioneel aangestuurd. Dat is een model dat het NPJ voor ogen heeft. Dan zouden we als NPJ de professionele organisatie moeten zijn die een grote groep van vrijwilligers binnen de zeilsport aanstuurt om kwaliteit te krijgen en te waarborgen. We zien voor de toekomst het NPJ als een commerciële organisatie, waarbij een groep vrijwilligers wordt aangestuurd door professioneel management.

En dat is een heel ambitieus plan. Dat kan ook niet zonder dat er een groep professionals komt die de dagelijkse business moet gaan runnen. We denken dat dit op termijn het model is waar we naar toe moeten. En doordat er veel mensen, zeilscholen, klassenorganisaties en verenigingen zich bij het NPJ aansluiten, ontstaat een enorme databank met specialisten. Dus, als er ergens een wedstrijd moet worden georganiseerd, kan het NPJ daarover beschikken, adviseren en/of de juiste mensen inzetten. Zo kan je kwalitatief hoogstaande wedstrijden organiseren, krijg je de jeugdzeilsport in de lift en krijgen we wellicht weer groeiende internationale deelname op onze evenementen.''

NPJ biedt dus de kennis en mankracht om bestaande wedstrijdorganisaties te ondersteunen?
,,Ja, wij denken dat je in veel bestaande evenementen de kwaliteit kan verhogen en de continuïteit beter kan waarborgen. Daar willen we ons op focussen. We denken ook methodes te weten om dat te bereiken, De uitslagenverwerking is bijvoorbeeld soms een bron van ergernis en het organiseren van de rescue is bij heel veel organisaties een hoofdpijndossier. Dat zijn allemaal zaken die je middels de coördinatie van het NPJ beter en eenvoudiger kunt regelen.

We hebben hierover overigens nog geen formeel contact gehad met de wedstrijdorganisaties. We zitten met het NPJ nog in de eerste fase: eerst zorgen dat de jeugdinstroom er is. Op het moment dat we het gevoel hebben dat dat er is en we een stuk van onze doelen onder controle hebben, dan maken we onze volgende stap. We willen kunnen waarmaken wat we beloven. En er moet ook initiatief en vertrouwen komen vanuit de bestaande organisaties.''

Wat zal de zeiler daarvan merken?
,,De zeiler zelf zal dan minder te zeuren hebben op het water. Ze zullen zien dat de kwaliteit op het water omhoog gaat. Klassenorganisaties houden meer geld over omdat bijvoorbeeld de prijzen en andere zaken centraal worden ingekocht, etc. Dat zijn allerlei dingen waar mensen nu individueel ontzettend hun best voor doen en die we vanuit een gemeenschappelijk belang optimaler kunnen organiseren. En de zeiler gaat merken dat door meer instroom de concurrentie op het water groter wordt. Dat maakt het spelletje alleen maar leuker en verhoogt de kwaliteit. Daarmee kan ook het Waterportverbond later putten uit een grotere vijver met talent voor de top.

Meer competitie, goede kwaliteit wedstrijdorganisatie op het water zorgt ervoor dat het voor de zeiler professioneler wordt. Er is een groot gat te dichten, als je kijkt naar hockey of voetbal waar dit al langer geregeld is, met regionale en landelijke trainingen. Het wordt in heel veel sporten al beter gedaan. Bij het zeilen is het nog niet goed georganiseerd. Dat wil het NPJ bewerkstelligen. Als we er tussen de 20 en 40 nieuwe wedstrijdzeilers per jaar bij zou krijgen, dan zijn we op de goede weg. Als ons dat binnen twee jaar niet zou lukken, dan zou mij dat tegenvallen.''

Merk je dat mensen denken: Max Blom zit er in met Magic Marine, dus het NPJ heeft geen sponsor nodig?
,,Nou, op dit moment is dat ook zo. Voorlopig financier ik het NPJ nog met Magic Marine. Dat impliceert dat de twee dames die voor ons werken en op pad gaan, bij ons op de loonlijst staan. Dat is een investering voor lange termijn. Je kan het ook als 'sponsorship' zien, maar ik vind dat als je A zegt met een initiatief, je ook B moet zeggen in de uitvoering.

Natuurlijk hopen we dat als het plan echt vorm krijgt er zich een partij meldt en zegt: die hele frisse ontwikkeling in een 'schone' sport als het jeugdwedstrijdzeilen is zo interessant, daar wil ik deel van uitmaken. We willen met grotere partijen gaan praten als we zelf het gevoel hebben dat we de zaken goed op de rit hebben. Om dat punt te bereiken, moet het NPJ zich nog verder gaan uitbreiden. Moeten we ons niet alleen maar beperken tot de jeugdwedstrijdopleiding richting de scholen en de verenigingen, maar moeten ook kijken naar het onder onze hoede nemen van het hele nationale jeugdwedstrijdzeilen. We kennen natuurlijk prachtige jeugdevenementen in Nederland. Dat gaat vanaf regionale Combi-evenementen tot aan de United4 en de Dutch Youth Regatta (DYR).

Wij denken dat je op termijn moet gaan denken aan het vercommercialiseren van die evenementen onder de paraplu van de NPJ. Het professionaliseren van die organisaties, en dan heb ik het over continuïteit en uniformiteit. Als je die paraplufunctie zou kunnen bekleden, vanaf de zeilschool tot en met het jeugdtopzeilen, dan ben je als NPJ ook een partij die naar buiten kan treden richting een grotere sponsor.''

Aan welke termijn denk je dan?
,,Het zal voor een belangrijk deel afhangen van de visie en de bereidwilligheid van de klassenorganisaties en wedstrijdorganiserende verenigingen en instanties. Als morgen een U4 of een DYR zegt: Nou, NPJ, je bent van harte welkom, wat een super oplossing om dit voortaan nationaal te organiseren. Dan zou dat wel eens sneller kunnen gaan. Stuiten we op weerstand in die hoek, dan zal het misschien langer duren. Of lukt het misschien helemaal nooit. Zo eerlijk moeten we ook zijn.''

Jij bent zelf lang betrokken geweest bij de U4, hoe kijk je daar nu op terug?
,,Met de kennis van nu zou ik het op een andere manier willen doen. In de tijd dat ik voorzitter was van de U4 was ik de terreinmeester, rescue op het water, vlaggenprikker en beachmaster. Ik werd uiteindelijk bijna een karikatuur van mezelf en moest verder. Met het NPJ kijken we er nu vanuit een ander perspectief tegenaan en zou ik het anders willen doen. Het moet passen in de nieuwe tijd en op basis van de huidige behoefte. Wat mij betreft kunnen de besturen van de U4 en de DYR gewoon blijven, maar zouden ze bereid moeten zijn om samen te werken met het NPJ om samen te proberen een kwaliteitsslag te maken. Het is niet dwingend, we willen juist meer samenwerking stimuleren en kennis verspreiden.''

Is de NPJ Dinghy Show een blijvertje?
,,Dat hebben we nu twee jaar gedaan. Het eerste jaar was een beetje houtje-touwtje, moet ik eerlijk zeggen, dat was nog echt een begin. Dit jaar waren we heel gelukkig met een prachtige stand, vrijwel alle jeugdklassen waren aanwezig, mooi aangekleed, Wat je ook daar zag gebeuren is dat betrokkenen bij het NPJ, klassenorganisaties, ouders en zeilers het heel leuk vonden om met elkaar de week in te vullen. Het is een heel belangrijk visitekaartje van het NPJ en dat moeten we ook volhouden. De discussie die nu wel gevoerd wordt is of de HISWA daar wel het juiste platform voor is. Er wordt nagedacht om los van alle andere watersportevenementen, een eigen mini-dinghy show met opstapdagen op te zetten waar alle jeugdklassen bij betrokken zijn. Maar die discussie loopt nog. Vooralsnog is de HISWA een prachtig platform gebleken en zijn we de organisatie dankbaar dat ze ook meedenken. De bekendheid van de NPJ heeft een boost gehad dankzij de HISWA.''

Hoe kijk je terug op de afgelopen twee jaar met het NPJ
,,Ik denk dat de twee jaar achter ons laat zien dat we bestaansrecht hebben en dat de keuze om op die manier op te starten ook een terechte was. We zijn gewoon vanuit onze hobby, vanuit onze passie voor het zeilen, hieraan begonnen. En we gaan kijken wat we na 1, 2 of 3 jaar hebben bereikt. En vandaaruit borduren we verder. We leren zelf nog iedere dag en verbeteren steeds onze prestaties. We doen het naast ons reguliere werk en we gaan gewoon lekker door. Kijken waar het eindigt. Het is onderhand sowieso een compleet uit de hand gelopen hobby geworden......"

Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks